Tất cả các quan chức cao cấp của bản triều ta

Tất cả các quan chức cao cấp của bản triều ta, kể cả người đứng đầu triều đình, từ đời Thái tổ Cao hoàng đế đến nay, đều là những người xuất thân từ tầng lớp bình dân như rửa bát, bổ củi, thiến lợn, bẻ ghi đường sắt, rửa vết thương… chỉ giỏi mỗi món võ “thượng đội hạ đạp” mà thôi. Cho nên sau này, tuy quyền cao chức trọng mà đôi khi vẫn có những hành động không được hay lắm, như ăn bẩn, đụ bậy… là những cái đã thấm vào máu, khó tẩy rửa lắm. Cho nên bản triều ta ghét nhất là bọn “dậu đổ bìm leo”, bọn tìm cách đánh những người đã ngã ngựa. Bản triều ta căm thù chúng còn hơn căm thù bọn đế quốc sài lang và bọn hành trướng bá quyền. Bởi vì “lên voi xuống chó” là chuyện bình thường, trẫm và các khanh đều thế cả; chỉ là như dân gian nói “Trời gọi ai người nầy dạ” mà thôi. Nếu mai này chúng lôi cả trẫm lẫn các khanh ra đàm tiếu thì còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa. Các khanh đã hiểu chưa?
Trẫm hạ lệnh cho Bộ Hình rằng từ hôm nay, người nào còn đơm đặt chuyện, cả viết lẫn nói, về những kẻ thua cuộc thì phải bị tội cắt lưỡi. Cắt xong phải giao ngay cho Đại Tổng quản. Trẫm mới được Tổng thống Hàn Quốc biếu hai củ sâm Cao Ly, hơn một trăm tuổi, mọc giữa ngọn núi quanh năm tuyết phủ, nghe nói quý lắm. Mà cái này phải hầm với 100 cái lưỡi người thì mới là thuốc đại bổ. Thương thư Bộ Hình và Đại Tổng quản nghe rõ chưa? Các khanh nghe rõ cả rồi chứ? Bãi triều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *