“Cảm giác đầu tiên” là rất quan trọng

“Cảm giác đầu tiên” là rất quan trọng.
Có những người chưa cần gặp chưa cần nói chuyện mình cũng đã cảm thấy “chúng ta không thuộc về nhau”.
Càng lúc, cảm giác này càng rõ ràng. Và khi rõ ràng thì làm cách nào cũng không gần nhau được. Đúng nghĩa “vô duyên đối mặt bất tương phùng!”
Ngược lại, có những người chỉ cần đọc chữ không biết hình người mà cảm giác có thể bá vai bá cổ với nhau được.
Cuộc đời này càng sống càng thấy vui và mình tin năng lượng là có thật!