Đừng nói bạn yêu tôi

Đừng nói bạn yêu tôi
Cho đến khi nào bạn thực hành chánh niệm một cách miên mật. Bạn sẽ không có khả năng yêu thương ai một cách sâu sắc và thật sự.
Nghĩa là dấn thân vào sự thực hành, chứ không phải nói về sự thực hành. Thấy con đường thôi chưa đủ, mà chúng ta phải di trên con đường đó. Nếu không, ngay cả khả năng yêu thương chính mình bạn cũng không có. All chỉ là sản phẩm do tâm tạo và chúng ta chỉ là một kẻ mù bị tâm dẫn đi cung cấp thức ăn cho bản ngã, cho tâm tham.