m a i m ù n g h a i

m a i m ù n g h a i , c h ú ý .
Bốt mấy tấm hình, mời coi lấy hên ngày mùng một đầu tháng.
Vui, buồn – tuỳ cảm nhận mỗi người.
“tao mệt rồi”, “cạn bời”…!
Về thắp nhang các Cụ nhà mình thôi!
P/S. Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này. Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý!