Mấy ngày nay trẫm thường xuyên theo dõi báo chí

Mấy ngày nay trẫm thường xuyên theo dõi báo chí, cả báo giấy lẫn báo mạng, và rút ra kết luận rằng, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tình Tiền Giang và thị xã Cai Lậy nói riêng, hiện không cần con đường tránh do các khanh vẽ ra nhằm hút máu nhân dân. Tiền các khanh bỏ ra nhân dân sẽ trả, nhưng hiện nay nhân dân còn nghèo, chưa thể thanh toán được. Trẫm hứa đến cuối thế kỉ này, khi chúng ta xây dựng xong chủ nghĩa xã hội rồi, trẫm sẽ thanh toán hết cho các khanh. Bãi triều!