Người làm báo chí và cả người làm truyền thông

Người làm báo chí và cả người làm truyền thông, chúng ta đều là những người kể chuyện.
Ta có quyền ảnh hưởng đến rất nhiều người và thế hệ sau này, chọn chuyện và bỏ qua chuyện không đáng chính là quyết định của cá nhân mỗi người. Vì sau tất cả, ai ai trong chúng ta không muốn làm gì đấy để sau này ta cảm thấy mình đóng góp một phần nhỏ trong sự tiến bộ và văn hoá của rất nhiều người.
What is your story to shape the vission and value of the generation?
To my great storytellers and friends
Vi Vân Võ Khoa Nguyen Hoang Anh Linda Nhung Tran Lê Linh