3 thoughts on “The greatest teacher of all time

  1. RIP!
    Dạo trước em Phuong Minh Nguyen đã kịp theo khoá tu tập nào của Thầy chưa nhỉ?

Comments are closed.